fotoessay_들꽃갤러리
 
fotoessay.net
 
접속중인 회원들  
 
 
   

퐁피두센터_마티스

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:53:56
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/20s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 40.00mm | 35mm equiv 60mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:54:03
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:54:19
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/8s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 48.00mm | 35mm equiv 72mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:54:30
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:55:29
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:55:41
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:55:56
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/30s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 56.00mm | 35mm equiv 84mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:56:05
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:56:18
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/30s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 42.00mm | 35mm equiv 63mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:56:39
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:57:55
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/40s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 62.00mm | 35mm equiv 93mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 14:58:01
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F4.0 | -0.67 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:19:08
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:19:15
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:19:29
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 45.00mm | 35mm equiv 67mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:20:05
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:20:14
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 48.00mm | 35mm equiv 72mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:20:22
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:21:19
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:21:30
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:21:50
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 45.00mm | 35mm equiv 67mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:21:56
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:22:12
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 34.00mm | 35mm equiv 51mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:22:19
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:22:36
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 34.00mm | 35mm equiv 51mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:22:45
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:24:13
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 48.00mm | 35mm equiv 72mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:24:21
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/200s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:24:56
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 56.00mm | 35mm equiv 84mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:25:06
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:25:19
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/30s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:25:28
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:22:03
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2008-12-26 16:27:49
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.33 EV | ISO-500 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Not Fired야수파(Fauvism)...
강렬한 색채로 인간을 표현하려 했던 작가들...
20세기 초반 일단의 젊은이들이 야수파란 이름으로 뭉치지만 역시 그 패기도 잠시...

무릇 모든게 그렇듯 ‘이론’없이 ‘주장’만을 가지고 화풍을 만들려했던 다소 무모한 도전들...
그래서 강한 것은 언제나 쉽게 변절이 되지요.
그러나 그들의 작품만은 여전히 주목을 받고 있지요.
대표적으로 여기 보시는 마티스가 있지요.

깐느에서 앙리 마티스 박물관을 들어갔을 때...
절대 사진을 찍을수 없다고...
해서 사진 한장 못찍고 돌아온 적이 있었는데...
파리 퐁피두센터에서는 마음대로 찍으라해서 전시된 작품들을 담아올 수 있었지요...^^

  -목록보기  
제목: 퐁피두센터_마티스

기타


사진가: 백화등 * http://nplusu.net

등록일: 2011-04-16 20:59
조회수: 4209


SC5098.jpg (279.5 KB)
SC5099.jpg (43.1 KB)

More files(32)...
△ 이전사진

퐁피두센터 작품들(14)
▽ 다음사진

퐁피드센터 작품들(12)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ'Style 

   
fotoessay.net